Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden Verfdiscounter.nl

Artikel 1:          Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: elke contractspartij die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer en afnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten aan afnemers aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2:          Identiteit van de ondernemer

Verfdiscounter.nl (onderdeel van Rik Kellenaers Concepts)

Kelven (hodv Verfdiscounter.nl)
Keizersveld 50z
5803AN Venray
Tel: +31 (0) 478 530 121
ING Bank: NL72 INGB 0007 1684 79
KVK: 84869550
BTW nr.: NL863423644B01

Artikel 3:          Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Artikel 4:          Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs exclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5:          De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
 7. de informatie over bestaande service na aankoop;
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6:          De prijs en verzendkosten 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten worden verhoogd. Hierbij valt te denken aan prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de inkoopprijzen of btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Voor bestellingen tot € 750 excl. BTW bedragen de verzendkosten € 6,95 excl. BTW. Bestellingen boven de € 750 excl. BTW worden franco geleverd (zonder doorberekening van verzend- en administratiekosten
 5. Verzendingen buiten Nederland en Belgie worden ten aller tijden belast met de daadwerkelijke verzendkosten.

Artikel 7:          Conformiteit 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 3. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 8:          Levering en uitvoering

 1. Leveringen geschieden uitsluitend aan afnemers uit de branche en afnemers uit de vakhandel.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9:        Betaling                                  

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen betalingen direct bij het sluiten van de overeenkomst en via online betaalmiddel iDEAL, Paypal of Overboeken te geschieden.
 2. Indien in afwijking van lid 1 betaling per factuur is overeengekomen, is afnemer gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door ondernemer aangegeven rekeningnummer.
 3. Reclames met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
 4. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.
 5. Door afnemer gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van afnemer naar het oordeel van ondernemer daartoe aanleiding geeft, is ondernemer gerechtigd van afnemer te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ondernemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen is ondernemer gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen afnemer aan ondernemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de eventuele, uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de ondernemer jegens afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10:        Aansprakelijkheid 

 1. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de afnemer en/of derden, ontstaan ten gevolge van het bezit of het gebruik van de door ondernemer geleverde producten, tenzij de afnemer aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan de zijde van ondernemer of aan de zijde van diens ondergeschikten, die overeenkomstig uitdrukkelijke instructie van ondernemer hebben gehandeld, of de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade van de afnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de ondernemer tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de ondernemer ter zake van die schade uitkeert.
 4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11:        Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en om die zaken terug te nemen.

Artikel 12:        Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aankoopbedrag retourneren.

 

Artikel 13:        Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met ondernemer gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Roermond.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.